Muudatused ravimialases seadusandluses

Prindi e-posti aadress

Käesoleval aastal on toimunud muudatus Ravimiseaduses ja avaldatud kaks uut õigusakti

  • Ravimiseadus, redaktsiooni jõustumise kp: 01.04.2022

https://www.riigiteataja.ee/akt/104052016004?leiaKehtiv

Muudatused hõlmavad järgnevaid valdkondi: haiglaerandi ravimid, ratiofarmatseutiliste preparaatide valmistamine, kliinilised ravimiuuringud

  • Radiofarmatseutilise preparaadi valmistamise tingimused, SoM määrus nr 20, 26.02.2022

https://www.riigiteataja.ee/akt/123022022011?dbNotReadOnly=true&RIIGITEATAJA_AADRESS=https%3A%2F%2Fwww.riigiteataja.ee&RIIGITEATAJA_AADRESS_HALDUS=https%3A%2F%2Fwww.riigiteataja.ee

  • Kliinilises uuringus uuritava ravimi valmistamise tingimused, SoM määrus nr 9, 01.02.2022

https://www.riigiteataja.ee/akt/122012022006

EHAS on olnud kaasatud koostöös teiste huvipooltega dokumentide väljatöötamisse.

  • Saada meile kodulehega seotud küsimus või ettepanek!