Arengustrateegia

EHAS arengustrateegia aastateks 2026-2026 kajastab seltsi nelja prioriteetset tegevusvaldkonda, nende mõõdikud ja teostamiseks vajalikud edutegurid. Eesmärkide seadmisel on lähtutud printsiibist, et need oleksid selgesõnalised, saavutatavad, mõõdetavad ja ajaliselt määratletud. Arengustrateegia dokument on seotud rakenduskavaga, mis on aluseks eesmärkide ellu viimisel

EHAS arengustrateegia