Tegevus

Seltsi eesmärgid

  • haiglaapteekides töötavate meditsiinilise eriharidusega isikute erialaste teadmiste taseme tõstmine
  • omavahelise suhtlemise ja koostöö edendamine
  • eetilis-moraalsete küsimuste lahendamine ja kutse-eetika kujundamine
  • osalemine haigla farmaatsiasse puutuvate õiguslike ja majanduslike küsimuste lahendamisel ning seaduste ja muude õigusaktide väljatöötamisel kutseõiguste kaitsmine

Oma eesmärkide taotlemiseks selts
  • loob sidemeid ja arendab koostööd teiste meditsiinierialade ühendustega ja muude eluvaldkondade progressiivsete liikumistega Eestis ja teistes riikides

  • korraldab koosolekuid, teabepäevi, seminare, konverentse ja muid üritusi

  • loob vajadusel allüksusi, erialasektsioone, toimkondi ja ekspertkomisjone

  • osaleb haiglaapteekrite (proviisorid ja farmatseudid) atesteerimisel