Eesti Haiglaapteekrite Selts viib regulaarselt läbi haiglas töötavate proviisorite ja farmatseutide pädevuse hindamist, toetades läbi selle pidevat enesearendamist ja erialaste kompetentside tõstmist.

Pädevuse hindamine on vabatahtlik protsess, millega EHAS tunnustab isiku kutsealaste oskuste ja teadmiste taset ning selle kinnitamiseks väljastab pädevustunnistuse.

Viieliikmeline pädevuse hindamise komisjon kutsutakse kokku vastavalt laekunud taotlustele kord aastas. Selleks, et EHAS juhatus saaks pädevushindamise komisjoni kokku kutsuda, tuleb kõigil, kellel on soov lasta oma pädevust hinnata, esitada  taotlus koos lisadokumentidega hiljemalt iga aasta 15. oktoobriks.

Vastavalt Eesti haiglaapteekrite pädevuse hindamise korrale:

 • pädevushindamisel omistatud kategooria kehtib 5 aastat;

 • esmakordselt võib kategooriat taotleda proviisor või farmatseut, kes on haiglaapteegis töötanud järjest vähemalt 3 aastat;

 • kategooriate taotlemine, kinnitamine ja tõstmine toimub astmeliselt ja alustatakse madalaimast kategooriast – teine kategooria, esimene kategooria ja kõrgem kategooria;

 • kategooriat ei ole võimalik vahele jätta, küll aga on võimalik kategooriat tõsta ennetähtaegselt (vastavalt kinnitatud korrale).

Pädevuse hindamisel arvestatakse nii erialast enesetäiendust kui ka töökogemust.

 • erialast enesetäiendust hinnatakse pädevuse hindamisele eelnenud perioodil kogutud pädevuspunktide (sh täienduspunktide) alusel (Lisa 3 – pädevuspunktide kogumise võimalused);

 • ja töökogemust hinnatakse taotleja tööaastate ja pädevuse hindamisele eelnenud perioodi töö tegevuse aruande järgi.

Kategooria taotlemiseks, säilitamiseks ja tõstmiseks on vajalik taotlejal esitada 15. oktoobriks alljärgnevad dokumendid:

 • avaldus (Lisa 1);

 • tööaruanne (Lisa 2);

 • kogutud pädevuspunktid (Lisa 3);

 • koolituste ja konverentside kohta, mis pole korraldatud EHASi poolt, on vajalik esitada osalemist tõendavate dokumentide elektroonsed koopiad;

 • vajadusel on komisjonil on õigus küsida taotleja käest täiendavat infot ja materjale.

Dokumendid tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressile: ehasjuhatus@gmail.com.

Taotlejale omistatakse avaldusel märgitud kategooria taotleja vastavusel antud kategooria nõuetele. Pädevushindamise komisjon teeb oma otsuse ja annab sellest teada hiljemalt 20. detsembriks.