Eesti Haiglaapteekrite Selts viib iga-aastaselt läbi haiglas töötavate proviisorite ja farmatseutide pädevuse hindamist. Pädevuse hindamise eesmärgiks on toetada haiglaapteekrite pidevat enesearengut, erialaste kompetentside tõstmist ja elukestvat õpet, mis on olulised meie eriala tulemuslikuks toimimiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks. Pädevuse hindamine on vabatahtlik protsess, millega EHAS tunnustab apteekri kutsealaste oskuste ja teadmiste taset ning panust haiglafarmaatsia eriala edendamisesse.


Vastavalt Eesti haiglaapteekrite
pädevuse hindamise korrale:
 • pädevushindamisel omistatud kategooria kehtib 5 aastat;
 • esmakordselt võib kategooriat taotleda proviisor või farmatseut, kes on haiglaapteegis töötanud järjest vähemalt 3 aastat;
   • kategooriate taotlemine, kinnitamine ja tõstmine toimub astmeliselt ja alustatakse madalaimast kategooriast – teine kategooria, esimene kategooria ja kõrgem kategooria;
   • kategooriat ei ole võimalik vahele jätta, küll aga on võimalik kategooriat tõsta ennetähtaegselt.
   Pädevuse hindamisel arvestatakse nii erialast enesetäiendust kui ka töökogemust.
   • erialast enesetäiendust hinnatakse pädevuse hindamisele eelnenud perioodil kogutud pädevuspunktide (sh täienduspunktide) alusel (Lisa 3 – pädevuspunktide kogumise võimalused);
   • töökogemust hinnatakse taotleja tööaastate ja pädevuse hindamisele eelnenud perioodi töö tegevuse aruande järgi (NB! tööaruande II osas lähtuda reaalselt täidetud tööülesannetest või asendustest, mitte võimekusest/oskustest suuta kirjeldatud ülesandeid täita).

   Pädevuse hindamiseks vajalikud tegevused

   Kategooria taotlemiseks, säilitamiseks või tõstmiseks on taotlejal vaja esitada hiljemalt
   14. oktoobriks 2019 (k.a.) digitaalselt allkirjastatult alljärgnevad dokumendid:
   • avaldus (Lisa 1);
   • tööaruanne (Lisa 2);
   • kogutud pädevuspunktid (Lisa 3);
   • koolituste ja konverentside kohta, mis pole korraldatud EHASi poolt, on vajalik esitada osalemist tõendavate dokumentide elektroonsed koopiad;
   • vajadusel on komisjonil on õigus küsida taotleja käest täiendavat infot ja materjale.

   EHAS juhatuse poolt moodustatud komisjon hindab esitatud dokumente, vajadusel esitab taotlejale täiendavaid küsimusi ning teeb juhatusele ettepaneku  kategooria andmise kohta. Omistatud kategooriast teavitatakse taotlejat hiljemalt 20. detsembriks.

   EHAS juhatuse poolt kinnitatud pädevuse hindamise komisjoni koosseisu kuuluvad (volitustega kuni 31.05.2022)
   • Jüri Arjakse (PERH)

   • Malle Määrmann (TÜK)

   • Liina Hussar (PH)

   • Katrina Luik (ITK)

   • Marko Urbala (PERH)

   Küsimuste korral palume pöörduda Jüri Arjakse poole ( e-mail: jyri.arjakse@regionaalhaigla.ee )